Inwestycje

 

 

 

 

 

 

„Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Portu w Ustce”

Dnia 5 maja 2022 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Portu w Ustce” w ramach działania 1.12 „Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani”, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 oraz art. 44 ust. 1 lit. F rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Celem projektu jest podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa, w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Przedmiotem projektu jest:

  • Utwardzenie nawierzchni w porcie wraz z wymianą istniejących garaży na nowe kontenery dla rybaków,
  • Zakup kontenerów 20-stopowych jako zaplecza dla rybaków
  • Zakup i dostawa zestawu do zbierania i zabezpieczania rozlewów zaolejonych
  • Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego,
  • Zakup elektrycznego pojazdu inspekcyjnego
  • Zakup ciągnika rolniczego z doposażeniem: platformą samozaładowczą, pługiem odśnieżnym, piaskarko – solarką,
  • Zakup specjalistycznej łodzi roboczej z żurawikiem,
  • Montaż rozszerzenia systemu monitoringu wizyjnego
  • Zakup slipowego podnośnika podłodziowego

Całkowita wartość projektu 5 436 524,38 zł, w ramach projektu dofinansowane zostanie 100 % kosztów kwalifikowanych. Termin realizacji 2023 rok.