Regulamin Marina Jachtowa Ustka

 

REGULAMIN MARINY JACHTOWEJ W PORCIE MORSKIM USTKA

&1. Postanowienia ogólne

 1. W imieniu Miasta Ustka zarządcą mariny w porcie morskim Ustka jest Zarząd Portu Morskiego Sp. z o.o.
 2. Marina przyjmuje jednostki o długości kadłuba do 20 metrów i zanurzeniu nie przekraczającym 4 metry.
 3. Regulamin mariny dotyczy jednostek rekreacyjnych, motorowych i żaglowych, które będą cumowały do nabrzeży wyznaczonych w porcie morskim Ustka:
  1. pomostach pływających ustawionych przy Nabrzeżu Sopockim (jednostki do 10 metrów długości)
  2. Nabrzeżu Władysławowskim w zachodniej części portu
  3. Nabrzeżu Słupskim i Kołobrzeskim we wschodniej części portu (teren wyznaczony tablicą informacyjną)
 4. Postój przy pomostach pływających możliwy jest w okresie od 1 kwietnia do 31 października. W pozostałym okresie Zarząd Portu Morskiego w Ustce nie gwarantuje miejsc postojowych dla jednostek rekreacyjnych. W okresie od 1 listopada do 31 marca istnieje możliwość zimowania jednostek na terenie portu zgodnie z Taryfą Portową
 5. Osoby korzystające z mariny i jej urządzeń zobowiązane są do przestrzegania w trybie indywidualnym następujących przepisów:
  1. – Przepisów Portowych,
  2. – Regulaminu Mariny,
  3. – Przepisów BHP,
  4. – Przepisów Przeciwpożarowych,
  5. – Przepisów Ochrony Środowiska.

 

 

& 2 Warunki Postoju

 1. Do korzystania z miejsc postojowych, energii elektrycznej, wody i zaplecza socjalnego uprawnione są jednostki, których armator lub kapitan uiści opłaty zgodne z cennikiem opłat ( Cennik opłat dostępny jest na stronie ustkaport.pl i na tablicy ogłoszeń Zarządu Portu Morskiego w Ustce)
 2. Miejsce postoju jednostki oraz miejsce podłączenia do mediów wskazuje bosman Zarządu Portu Morskiego lub wyznaczeni pracownicy po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (885 515 415) lub drogą radiową VHF kanał 12.
 3. Postój bez zgody zarządcy mariny będzie traktowany jako postój bezumowny, za który naliczana jest opłata karna w wysokości 150 zł/doba, zgodnie z cennikiem Zarządu Portu Morskiego w Ustce.
 4. Wszelkie formalności z postojem jachtu przy nabrzeżu należy regulować u bosmana portu (tel. 885 515 415), natychmiast po zacumowaniu. Opłaty abonamentowe (dotyczące jednostek pływających itp. – roczne, półroczne, miesięczne) winny być uiszczane z góry w dniu zawarcia umowy, chyba, że umowa stanowi inaczej, w biurze Zarządu Portu Morskiego w Ustce.
 5. W przypadku nie uiszczenia należności z góry, zalegania z opłatami lub nie dopełnienia formalności określonych w niniejszym regulaminie, traci się uprawnienie do zniżek przewidzianych w cenniku. Naliczane będą również opłaty karne i odsetki zgodnie z cennikiem opłat Zarządu Portu Morskiego w Ustce.
 6. Armator lub kapitan jednostki, który nie ureguluje opłat lub odmawia przedłożenia i podpisania stosownych dokumentów zostanie zobowiązany przez administrację portu (w razie potrzeby w obecności Policji, Inspekcji Morskiej lub przedstawiciela Kapitanatu Portu w Ustce) do natychmiastowego opuszczenia miejsc postojowych mariny Ustka, lub portu Ustka (w przypadku jednostek wizytujących).  Dalsze uchylanie się od opłat lub podpisania dokumentów będzie rozpatrywane na podstawie Kodeksu Postępowania Cywilnego i Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 7. Miejsca przydzielane jednostkom nie są miejscami stałymi. Na polecenie ZPM załoga zobowiązana jest przecumować jednostkę na wskazane miejsce postoju. W przypadku braku kontaktu z załogą lub nieuzasadnionego niezastosowania się do poleceń, ZPM może dokonać zastępczego przecumowania jednostki w inne miejsce. ZPM ponosi odpowiedzialność jedynie za ewentualne szkody w jednostce lub jej wyposażeniu powstałe z winy umyślnej.
 8. W przypadku zacumowania jednostki do burty drugiej jednostki, jednostka ustawiona przy nabrzeżu winna umożliwić bezpieczne przejście do jednostki do niej przycumowanej i okazać załodze pomoc przy urządzeniu odpowiednich miejsc przechodzenia.
 9. Jednostki należy cumować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ich i innych użytkowników mariny poprzez umieszczenie odpowiednich cum, mooringów, szpringów itp. Zabronione jest jakikolwiek ingerowanie w infrastrukturę przystani jachtowej poprzez wykorzystanie własnych konstrukcji i innych elementów.
 1. Jednostki z napędem mechanicznym zobowiązane są do poruszania się po marinie z minimalną prędkością, nie większą niż 3 węzłów na godzinę (3 knots/h).
 2. Zabronione jest oddawanie miejsca postojowego lub jego części do korzystania, pod jakimkolwiek tytułem, innej jednostce pływającej
 3. Armator lub kapitan jednostki jest zobowiązany zgłosić opuszczenie miejsca postojowego bosmanowi.
 4. Zarząd Portu zastrzega sobie możliwość korzystania z miejsc postojowych jednostek rezydujących w momencie, kiedy jednostki te nie cumują w marinie.
 5. Armator lub kapitan jednostki rezydującej jest zobowiązany podać czas i okres opuszczenia mariny Ustka oraz wskazać datę powrotu do mariny.
 6. Na pomostach pływających ustawionych przy Nabrzeżu Sopockim mogą przebywać tylko osoby uprawnione.
 7. Zabrania się wszelkich prac pokładowych, które mogą zanieczyścić środowisko naturalne oraz stworzyć sytuacje niebezpieczną dla innych jachtów oraz portu.
 8. Śmieci stałe, odpady bytowe i eksploatacyjne należy zdawać z jachtu przed wyjściem z portu do odpowiednich urządzeń odbiorczych ustawionych na nabrzeżu.

 

& 3 Warunki wodowania i slipowania jednostek

 1. Każdorazowe wodowanie i podnoszenie jednostek może odbywać się jedynie po uzyskaniu zgody bosmana, po uprzednim wskazaniu miejsca wodowania lub podnoszenia jednostek
 2. Zarząd Portu Pomorskiego dysponuje własnym dźwigiem o udźwigu 40 ton. Opłaty za korzystanie z dźwigu zamieszczone są w Cenniku Usług Dźwigowych. Korzystanie z innych urządzeń dźwigowych może odbywać się jedynie po uzyskaniu zgody bosmana i przy zastosowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
 3. Slipowanie jednostek na slipie odbywa się jedynie po uzyskaniu zgody bosmana lub pracowników Zarządu Portu Morskiego po wcześniejszym uiszczeniu opłat zgodnie z cennikiem opłat Zarządu Portu Morskiego w Ustce.

 

&4. Przepisy porządkowe

 1. Wpłynięcie na teren mariny lub korzystanie z jej usług jest tożsame z zaakceptowaniem warunków i zasad objętych niniejszym regulaminem mariny.
 2. Za wszelkie straty związane z ewentualnym uszkodzeniem infrastruktury portowej lub innych jednostek w wyniku niewłaściwych manewrów jednostką, odpowiedzialny jest kierujący jednostką.
 3. Za szkody powstałe na jednostkach lub ich wyposażeniu Zarząd Portu Morskiego nie odpowiada. Zaleca się prowadzenie wacht oraz ubezpieczenie jednostek wraz z wyposażeniem.
 4. Osoby przebywające na terenie mariny powinny stosować się do poleceń wydawanych przez służby wachtowe lub prezesa portu, mających na celu zapobieganie niebezpieczeństwom zagrażającym życiu i zdrowiu ludzkiemu oraz jednostkom cumującym w porcie.
 5. Na terenie mariny obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.
 6. Na terenie mariny obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 6:00.
 7. Telefony kontaktowe:
  1. – Bosman zarządu portu – 885 515 415 (VHF 12)
  2. operatorzy kładki: kom: 781377833 (VHF 12)
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zanieczyszczeniom na morzu „Konwencja Marpol 73/78, „Konwencja Helsinki 74”, Zarządzanie Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku nr 1 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Przepisy portowe (Dz.U. Woj. Pom. poz. 2157) oraz inne przepisy porządkowe wydane na podstawie art. 48 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej lub/i ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim