Port Rybacki

Regulamin Portu Rybackiego Ustka

Zarządzenie Port Rybacki Ustka 2/2018

Nazwa, siedziba, adres oraz forma prawna podmiotu zarządzającego portem:
Zarząd Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o.
Ul. Kardynała Wyszyńskiego 3
76-270 Ustka
KRS 0000472472
NIP 8393172876
REGON 221901090
Tel. Bosman ZPMU 885 515 415

Forma prawna podmiotu zarządzającego portem: na podstawie Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 1997 r. nr 9, poz. 44 z późniejszymi zmianami).

§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin normuje wszelkie zasady funkcjonowania Portu Rybackiego Ustka, wszystkich jego użytkowników, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych korzystających z usług świadczonych przez Zarząd Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o.

2. Wszystkie osoby korzystające z Portu Rybackiego Ustka i jego urządzeń albo tylko przebywające na jego obszarze, obowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także do zachowania porządku i środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiska naturalnego oraz prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania urządzeń i prac portowych.

3. Nadzór nad egzekwowaniem Regulaminu pełnią pracownicy i zarząd Zarządu Portu Morskiego w Ustce Sp. z o. o. oraz służby Kapitanatu Portu Ustka w oparciu o przepisy portowe. W imieniu ZPM Ustka działa każdy pracownik ZPMU w porcie. Nadzór i kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska sprawuje Inspektor Ochrony Środowiska w Porcie Ustka, bezpośrednio podlegający pod Inspektorat Ochrony Środowiska przy Urzędzie Morskim w Słupsku.

4. Teren Portu Rybackiego Ustka zarządzanego przez Zarząd Portu Morskiego w Ustce
Sp. z o.o. obejmuje następujące nabrzeża licząc od lustra wody:
 Kołobrzeskie – 301,00m
 Słupskie – 181,00m
 Lęborskie – 152,00 m
 Basen Węglowy w skład którego wschodzą nabrzeża:
 Łebskie – 42,00m,
 Elbląskie – 111,00m,
 Puckie – 55,00m,
 Sopockie – 99,00m,
 Helskie – 60,00m
 Basen Rybacki – 285,00m
 Władysławowskie – 160,00m
Nabrzeża i ciągi komunikacyjne wokół Basenów Węglowego oraz Rybackiego traktowane są jako obszar o ograniczonym dostępie dla ruchu kołowego, wydzielony szlabanami i ogrodzeniem. Dostęp kołowy do tego terenu mają jedynie użytkownicy portu i służby.

5. Spółka Zarząd Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o. świadczy na terenie portu rybackiego usługi:
 korzystania z infrastruktury portowej (cumowanie i postój jednostek, w tym zimowanie jednostek na placu)
 korzystania z mediów (instalacji elektrycznej, wodno–kanalizacyjnej i urządzeń sanitarnych),
 odbioru i unieszkodliwiania odpadów (wody zaolejone),
 odbioru nieczystości stałych (śmieci niesegregowane, plastik, szkło, papier, liny i sieci rybackie)

6. Wszyscy użytkownicy Portu Rybackiego Ustka są zobowiązani do przestrzegania w trybie indywidualnym następujących przepisów:
 Portowych,
 Regulaminu Portu,
 BHP,
 Przeciwpożarowych.

§2. Przepisy porządkowe

1. Na terenie Portu Rybackiego Ustka mogą przebywać:
 Właściciele i pracownicy jednostek rybackich,
 Właściciele gościnnych jednostek wizytujących Port Rybacki Ustka,
 Pracownicy Portu Rybackiego Ustka i Zarządu Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o.,
 Interesanci,
 Dzierżawcy sezonowych punktów handlowo-usługowych i dostawcy towarów,
 Pracownicy firm serwisowych i obsługi Portu Morskiego Ustka,
 Służby porządkowe oraz Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Pogotowie Ratunkowe, ratownicy SAR i załoga statku ratowniczego „Orkan”, Państwowa Straż Rybacka i pracownicy Kapitanatu Portu Ustka i Urzędu Morskiego w Słupsku,
 Pozostałe osoby mogą poruszać się po terenie portu rybackiego pieszo lub jednośladami po wyznaczonych do tego chodnikach i ścieżkach pieszo-rowerowych z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 Poruszanie się na terenie portu osób postronnych odbywa się na ich odpowiedzialność i Zarząd Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia do których doszło z powodu niewłaściwych zachowań i działań tych osób.

2. Dla osób korzystających z Basenu Węglowego i Rybackiego wydawane będą zgody na wjazd pojazdów mechanicznych. Pozostałe osoby mogą poruszać się jedynie pieszo lub rowerem. Wjazd innych pojazdów może odbywać się jedynie za zgodą pracowników Zarządu Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o.

3. Slipowanie jednostek w zachodniej części portu może odbywać się jedynie za zgodą pracowników Zarządu Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o. Wodowanie kutrów i jachtów może odbywać się przy pomocy dźwigu Zarządu Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o. zgodnie z cennikiem opłat i w miejscu wyznaczonym przez pracowników ZPMU. Wodowanie jednostek przy pomocy innego dźwigu może odbywać się za zgodą pracowników ZPMU. Każdorazowo wodowanie lub wyciąganie jednostek z wody musi być zgłoszone do bosmana dyżurnego w Kapitanacie Portu Ustka. Slipowanie jednostek może odbywać się jedynie za zgodą pracowników ZPMU zgodnie z cennikiem opłat.

4. Na terenie Portu zabrania się:
 parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych,
 slipowania jednostek bez zgody pracowników ZPMU,
 korzystania z urządzeń lub wyposażenia Portu Rybackiego Ustka niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 zaśmiecania terenu portu, niszczenia wyposażenia nabrzeży,
 tarasowania przejść, pirsów, nabrzeży, slipów oraz ścieżek cumowniczych,
 picia alkoholu poza obszarami wyznaczonymi oraz przebywania w stanie nietrzeźwym.

§3. Postój jednostek w Porcie Rybackim Ustka

1. Prawo do zatrzymywania się w akwenie Portu przysługuje wszystkim jednostkom, po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca postoju z bosmanem Zarządu Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o., o ile pozwala na to dostępność miejsc w basenie Portu,

2. Zabrania się cumowania na miejscach przeznaczonych dla innych kutrów i łodzi rybackich bez zgody ZPMU.

3. Kutry rybackie zarejestrowane w Porcie Rybackim Ustka cumują zgodnie z obowiązującym planami cumowania. Miejsca postoju pozostałych jednostek pływających przy nabrzeżach, pomostach i innych urządzeniach portowych wyznacza ZPMU.

4. Pracownicy ZPMU wraz z Kapitanatem Portu mogą zarządzić zmianę miejsca postoju jednostki pływającej, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo żeglugi, porządek portowy lub inne działania związane z funkcjonowaniem portu.

5. Kapitan Portu Ustka na wniosek pracowników i zarządu ZMPU może zatrzymać tymczasowo jednostkę w celu zabezpieczenia roszczeń należnych z tytułu opłat portowych, szkód wyrządzonych w urządzeniach portowych oraz zanieczyszczenia środowiska.

6. Na terenach zarządzanych przez ZMP Ustka zabrania się:
 kąpieli,
 kotwiczenia w wejściu do Basenu Węglowego i Basenu Rybackiego,
 poruszania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu kutrów i łodzi rybackich oraz urządzeń portowych,
 zaśmiecania lub zanieczyszczania wód akwenu.

7. Zabrania się dobijania dziobem jednostki do nabrzeża, gdyż może to spowodować uszkodzenia tablic rozdzielczych, drabinek, urządzeń odbojowych i krawędzi nabrzeży.

8. Zabrania się cumowania na polerach za pomocą lin stalowych i lin nie przeznaczonych do cumowania. W przypadku wykrycia uszkodzeń polerów i odbojnic kosztami naprawy obciążony zostanie użytkownik nabrzeży.

9. Zabrania się używania lin stalowych do montowania na nabrzeżu dodatkowych elementów odbojowych.

10. Dobijanie jednostek rybackich rufą do nabrzeża, w celu naprawy sieci rybackich lub urządzeń połowowych może odbywać się jedynie za zgodą pracowników ZPM Ustka i bosmana dyżurnego Kapitanatu Portu Ustka. Miejscem przeznaczonym na tego rodzaju operacje jest Nabrzeże Władysławowskie.

11. Jednostka pływająca stojąca przy nabrzeżu powinna mieć co najmniej jedno stałe, bezpieczne i należycie umocowane połączenie z lądem (trap, pomost, schody). W przypadku zacumowania jednej jednostki do burty innej jednostki, jednostka przycumowana przy nabrzeżu powinna umożliwić bezpieczne przejście na drugą jednostkę.

12. Jednostka zacumowana do zewnętrznej burty jednostki stojącej przy nabrzeżu powinna w miarę możliwości podać cumy na ląd.

13. Prezes Zarządu Portu Morskiego w Ustce sp. z o.o. może zarządzić usunięcie jednostki pływającej, cumującej przy nabrzeżach administrowanych przez Zarząd Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o., jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa żeglugi, potrzeba zapewnienia prawidłowej eksploatacji nabrzeży lub względów ochrony środowiska.

14. W czasie postoju przy nabrzeżu zabrania się utrzymywać w ruchu statkowe śruby napędowe z wyjątkiem manewrów cumowniczych.

15. Za ustawienie właściwego dozoru odpowiada szyper lub armator jednostki pływającej.

16. ZPM nie odpowiada za szkody powstałe w trakcie cumowania jednostki przy nabrzeżach administrowanych przez ZPMU.

17. Na podstawie Taryfy opłat portowych i opłat za usługi świadczone w Porcie Morskim Ustka w przypadku statków nieeksploatowanych, korzystających z infrastruktury portowej będącej we władaniu Zarządu Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o., opłaty portowe naliczane będą według maksymalnych stawek za GT jednostki pływającej, określonych w art. 8 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 33, poz. 179 z późn. zm.).

§4. Utrzymanie porządku na terenie Portu Rybackiego Ustka

1. Użytkownicy nabrzeży obowiązani są do utrzymywania w należytym stanie urządzeń cumowniczych, odbojowych oraz porządku na nabrzeżach i pomostach przez siebie eksploatowanych.

2. Utrzymywanie porządku, czystości na obszarze Poru Rybackiego Ustka jest obowiązkiem użytkowników lub dzierżawców danego obszaru.

3. Na terenie portu rybackiego obowiązuje segregacja odpadów. Odpady niesegregowane, plastik, szkło i papier należy usuwać do wskazanych i oznaczonych pojemników na śmieci.

4. Liny, cumy i sieci rybackie należy zdawać do wyznaczonego pojemnika na odpady po wcześniejszym zgłoszeniu do bosmana ZPMU. W innym przypadku kosztami utylizacji odpadów obciążony zostanie armator jednostki, której udowodnione zostanie
nielegalne zdawanie odpadów.

5. Zabrania się we bez uzgodnienia z ZPMU wywieszania opon i innych elementów cumowniczych niż te, które zamontowane są na nabrzeżach. W przypadku stwierdzenia zniszczeń z powodu złego cumowania lub montowania niewłaściwych urządzeń cumowniczych, kosztami naprawy obciążony zostanie użytkownik nabrzeża.

6. Zabrania się wieszania na polerach i odbojnicach stalowych cum i łączników.

7. Zabrania się zanieczyszczenia wód, terenów, obiektów i innych urządzeń portowych. W przypadku powstania zanieczyszczeń, sprawcy lub użytkownicy obowiązani są do natychmiastowego ich usunięcia. W przypadku uruchomienia służb portowych i ratunkowych kosztami akcji zostanie obciążony sprawca zanieczyszczenia.

8. Zabrania się wylewania nieczystości płynnych do zbiorników na nieczystości stałe oraz zakopywania na terenach portowych padliny, zepsutych ryb, odpadów rybnych i śmieci, nieużytecznych odpadów produkcyjnych, jak i odpadów pochodzących z czyszczenia zbiorników przemysłowych i ładowni statków.

9. Na terenie Portu Rybackiego zabrania się:
 usuwania, uszkadzania i używania środków ratunkowych bez potrzeby,
 usuwania, uszkadzania urządzeń oznakowania nawigacyjnego oraz tablic i znaków ostrzegawczych,
 zakrywania i tarasowania urządzeń cumowniczych, hydrantów, połączeń telefonicznych i elektrycznych oraz zasłaniania znaków ostrzegawczych,
 ustawiania wyposażenia kutrów i sieci oraz bojek rybackich w miejscach do tego niewyznaczonych
 przeciążenia nabrzeży ponad dopuszczalne obciążenie,
 chodzenia i jeżdżenia po akwenach portowych pokrytych lodem,
 rozmieszczania plakatów i afiszów w miejscach na ten cel niewyznaczonych bez zgody ZPMU,
 urządzania ruchomych punktów handlowych bez zgody ZPMU,
 przebywania na nabrzeżach osób w stanie nietrzeźwym,
 kąpieli w akwenach portowych,
 urządzania stałych punktów handlowych bez zgody ZPMU oraz sprzedaży napojów alkoholowych, poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 urządzania imprez sportowych i rozrywkowych oraz prowadzenia jakiejkolwiek innej działalności komercyjnej bez zgody ZPMU,
 wędkowania bez odpowiednich zezwoleń,
 parkowania w miejscach do tego niewyznaczonych,
 parkowania pojazdami i przyczepami podłodziowymi na slipie.

10. Zgłoszenia o potrzebie zdania wód zaolejonych (wód zęzowych) przyjmuje każdego dnia roboczego bosman Zarządu Portu Morskiego w Ustce sp. z o.o. W przypadku mniejszej ilości wód zaolejonych istnieje możliwość zdania odpadów do zbiorników
ustawionych w zachodniej części usteckiego portu. Każdorazowe zdanie należy zgłosić bosmanowi ZPMU.

11. Utylizacja i zdawanie wód zaolejonych w miejscach do tego nieprzeznaczonych będzie karane.

12. Zabrania się bez wcześniejszego otrzymania zezwolenia, prowadzenia przy nabrzeżach postojowych prac remontowych polegających na czyszczeniu i malowaniu zewnętrznych części kadłuba i nadbudówek.

13. Remonty jednostek cumujących przy nabrzeżach postojowych, mogą być wykonywane wyłącznie po uzyskaniu zgody Kapitana Potu i Zarządu Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o.

14. Prowadzenie prac: sieciarskich przy nabrzeżach, czyszczenia, rozpinania i suszenia sieci wymaga zgody pracowników ZPMU. Po zakończeniu prac należy uprzątnąć nabrzeże.

 

§5. Zasady ruchu kołowego i pieszego na terenie Portu Rybackiego Ustka

1. Wjazd pojazdów na Nabrzeże Kołobrzeskie, Słupskie i Lęborskie może odbywać się jedynie za zgodą Urzędu Morskiego w Słupsku.

2. Ruch pieszy na Nabrzeżu Kołobrzeskim, Słupskim i Lęborskim może odbywać się bez przeszkód z zachowaniem ostrożności przy nabrzeżu.

3. Na Nabrzeżu Kołobrzeskim za barierkami ochronnymi mogą przebywać jedynie załogi cumujących jednostek, pracownicy ZPMU, Kapitanatu Portu Ustka oraz służb porządkowych i ratunkowych.

4. Basen Rybacki, Basen Węglowy oraz Nabrzeże Władysławowskie w zachodniej części Portu Ustka stanowią strefę ograniczonego ruchu kołowego. Wjazd na wydzielony teren odbywa się jedynie na podstawie wpisanych do systemu komputerowego numerów rejestracyjnych pojazdów i wydanych kart szlabanowych.

5. Ruch pieszy i rowerowy w okolicy Basenu Węglowego, Rybackiego i Nabrzeża Władysławowskiego odbywa się jedynie po wyznaczonych ścieżkach pieszych i rowerowych z zachowaniem przepisów ruchu drogowego.

6. Poruszanie się na terenie portu osób postronnych odbywa się na ich odpowiedzialność i Zarząd Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za straty lub uszkodzeniach do których doszło z powodu niewłaściwych zachowań i działań tych osób.

7. Parkowanie samochodów przewożących osoby niepełnosprawne, odbywa się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

8. Na terenie zachodniej części portu nie ma ogólnodostępnych miejsc parkingowych. Ogólnodostępny parking, dla osób niezwiązanych z Portem Ustka, znajduje się przy ulicy Westerplatte.

9. Dojazd na slip w celu zwodowania lub wyciągnięcia jednostki odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem ZPMU oraz uiszczeniu opłaty zgodnie z Taryfą Opłat.

10. Za wszelkie straty związane z ewentualnym uszkodzeniem infrastruktury portowej w wyniku niewłaściwych manewrów pojazdem, odpowiedzialny jest kierowca pojazdu, jak również armator korzystający z usługi transportowej.

11. Na terenie Portu zabrania się:
 parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych,
 tarasowania przejść, nabrzeży, slipu i podestów,
 mycia samochodów i przyczep,
 tarasowania dróg pożarowych.

§6. Postanowienia końcowe
1. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Portu Rybackiego sprawuje Zarząd Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o. lub osoba odpowiedzialna.

2. W stosunku do osób, które nie przestrzegają Regulaminu Portu Rybackiego wyciągane będą konsekwencje finansowe, a także usunięcie z Portu Rybackiego.

3. W doraźnych przypadkach osoba upoważniona zobowiązana jest wezwać do pomocy odpowiednie służby.

4. Wszystkie osoby przebywające na terenie Portu Rybackiego zobowiązane są do podporządkowania się w/w Regulaminowi Portu Rybackiego.

5. Regulamin Portu Rybackiego wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r.

Telefony alarmowe:
 Policja – 997
 Straż Pożarna – 998
 Pogotowie Ratunkowe – 999
 z telefonu komórkowego – 112

Telefony kontaktowe:
 Bosman Zarządu Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o. – 885 515 415
 Obsługa Portu Rybackiego – 781 377 833 VHF 12
 Bosman dyżurny Kapitanatu Portu Ustka – 660 477 563 VHF 12
 Inspektor Ochrony Środowiska UM Słupsk – 662 186 934